• Quy đỊnh mới về thống kê ngành Tư pháp
  08/04/2016 3:39:54 SA
        Ngày 03/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (Thông Tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp).
 • Hướng dẫn công tác báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016
  29/03/2016 8:28:35 SA
  Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 208/STP-QLXLHC ngày 02/3/2016 về việc thực hiện Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016, UBND thành phố đã ban hành công văn số 687/UBND-NC ngày 21/3/2016 yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
 • Nguyên tắc lập danh sách cử tri
  22/03/2016 8:50:29 SA
 • Hưóng dẫn nghiệp vụ về sao bản sao khai sinh và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TP/HT-2015-XNTTHN)
  25/05/2015 9:32:11 SA
  Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Phòng Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch về cấp bản sao giấy khai sinh và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015. Nội dung chi tiết như sau:
 • Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
  21/02/2013 2:49:20 SA
 • Hướng dẫn đăng ký khai sinh và đăng ký việc nhận nuôi con nuôi
  05/12/2012 8:19:11 SA
       Ngày 22/11/2012 phòng Tư pháp thành phố Huế nhận được công văn số 153/UBND-HT của UBND phường Phú Thuận về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ đối với trường hợp ông Trương Minh Mỹ Lộc và bà Trần Thị Thu Lành thường trú tại 274 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhặt được một bé trai sơ sinh tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay xin làm thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh tại UBND phường Phú Thuận, thành phố Huế.
 • Bộ câu hỏi đề thi \'\'Chủ tịch xã với pháp luật\'\' lần thứ II
  25/06/2012 4:53:35 SA
 • Hướng dẫn nghiệp vụ.
  19/06/2012 4:04:51 SA
         Ngày 23/5/2012 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2012.
 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch.
  28/05/2012 2:59:59 SA
       Ngày 21/5/2012, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 320/STP-HCTP về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ
  07/05/2012 10:57:22 SA
       Ngày 27/4/2012 phòng Tư pháp thành phố Huế tổ chức trực báo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

    << < 1 2 > >>