• UBND thành phố Huế: Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
  10/11/2022 10:37:02 SA
  Ngày 10/11/2022, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
 • Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
  09/11/2022 10:49:24 SA
  Ngày 9/11/1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà được ban hành. Chính vì vậy mà ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau gọi tắt là Ngày Pháp luật). Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật với đời sống xã hội.
 • Thành phố Huế: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
  08/11/2022 10:20:35 SA
  Sáng 08/11/2022, UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 • Xử phạt đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép khi cải tạo sửa chữa
  21/07/2022 11:29:41 SA
  Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép khi cải tạo sửa chữa được quy định tại khoản 4, điểm c khoản 15 và khoản 16 của Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022), thì bị xử phạt như sau:
 • Xử phạt một số hành vi để rơi vãi vật liệu xây dựng và không công khai giấy phép xây dựng
  21/07/2022 11:28:37 SA
  Để đảm bảo về an toàn tính mạng cho người lao động khi thi công công trình xây dựng thì chủ sở hữu công trình phải có biện pháp bảo vệ như: che chắn…, nếu không có biện pháp bảo vệ…thì bị xử phạt theo khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, như sau:
 • Thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  21/07/2022 11:27:32 SA
  Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một những biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm. Theo đó, thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 11 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:
 • Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
  21/07/2022 11:26:52 SA
  Người chưa thành niên là người có đặc điểm tâm sinh lý chưa ổn định, nhận thức pháp luật còn hạn chế, do vậy khi thực hiện hành vi phạm pháp luật hành chính người chưa thành niên không biết được có lỗi hay không. Đối với trường hợp này tại Điều 25 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên như sau:
 • Quân nhân đã xuất ngũ được trợ cấp hàng tháng tối đa 2,4 triệu đồng
  21/07/2022 11:13:44 SA
  Tại khoản 1 và 2 Điều 3 Thông tư số 22/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đang hưởng trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng sau khi tăng được xác định cụ thể như sau:
 • Tăng mức vay vốn cho họ sinh, sinh viên nghèo lên đến 4 triệu đồng/tháng
  21/07/2022 11:12:42 SA
  Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ- TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 của Thông tư số 05/2022/QĐ- TTg có quy định học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau đây thì được vay vốn với mức vay vốn tối đa là 4.000.000đồng/tháng/học sinh, sinh viên, cụ thể:
 • Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  21/07/2022 11:11:46 SA
  Mục đích của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là nhằm giáo dục những công dân có hành vi vi phạm để trở thành người có ích cho xã hội. Đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì đối tượng, thời hiệu và thời hạn được quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

    << < 1 2 3 4 5 > >>