Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, KHOÁ XIII CỦA HĐND THÀNH PHỐ

Ý kiến cử tri

.gif|.jpg|.doc|.xls|.pdf