Hướng dẫn nghiệp vụ.
19/06/2012 4:04:51 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
       Ngày 23/5/2012 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2012.
Thông tư ban hành 05 loại sổ hộ tịch và 66 loại biểu mẫu hộ tịch, kích cỡ của 05 loại sổ hộ tịch và 66 loại biểu mẫu hộ tịch được thống nhất sử dụng khổ giấy A4  (210 x 297mm).
Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được tự truy cập để in và sử dụng miễn phí trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)  61 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn bao gồm:
- 6 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP
- 55 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, trong đó có 11 biểu mẫu được bổ sung mới áp dụng tại cấp xã/phường bao gồm:
Phòng Tư pháp thành phố Huế đề nghị công chức Tư pháp -Hộ tịch 27 Phường triển khai thực hiện đúng tinh thần Thông tư số 05/2012/TT-BTP trong quá trình đăng ký các sự kiện hộ tịch tại địa phương kể từ ngày 10/7/2012.
                                                                      
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố