08/11/2023

Chưa có biện pháp xử lý triệt để tại 9 Nguyễn Phúc Chu

Mong cấp ban ngành lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có biện pháp xử lý nhà xây dựng trái phép tại số 9 Nguyễn Phúc Chu phường Hương Long do Nguyễn Hữu Long đứng tên xây dựng trái phép từ năm 2021. Chính quyền UBND phường Hương Long đến làm việc thì Nguyễn Hữu Long chống đối thách thức nhưng chính quyền không có biện pháp xử lý đúng theo điều khoản bộ luật xây dựng và tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng video chống đối. Thách thức được quay lại ngày 11/3/2021 cho đến nay năm 2023 vẫn chưa có chính quyền nào xử lý sai phạm đứng theo điều khoản bộ luật xây dựng nhà nước đặt ra để xử lý sai phạm xây dựng. Mong cấp ban ngành lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có biện pháp xử lý sai phạm đúng luật pháp một ngày sớm nhất.

Trả lời của Cơ quan chuyên môn - 04/12/2023


Các câu hỏi khác