• Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
  14/01/2022 3:48:25 CH
  Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015. Tại Điều 111 của Bộ luật này quy định tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, theo đó:
 • Quy định mới về tái hòa nhập cộng đồng
  14/01/2022 3:48:01 CH
  Ngày 17/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù (gọi chung là các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng); trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.
 • Phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng
  14/01/2022 3:47:14 CH
  Phạm vi hoạt động của Bộ đội Biên phòng được quy định tại Điều 16 Luật Biên phòng. Theo đó, Bộ đội Biên phòng được quyền hoạt động trong khu vực biên giới, cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, địa bàn nội địa để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
 • Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng
  14/01/2022 3:46:52 CH
  Trong quá trình gìn giữ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, ngoài việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, thì lực lượng biên phòng còn phải tuân thủ đúng các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 của Luật Biên phòng như sau:
 • Về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân
  14/01/2022 3:46:29 CH
  Để thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời làm rõ hơn một số nội dung về sự kết hợp giữa nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân với thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Theo đó, tại Điều 9 Luật Biên phòng Việt Nam xác định cụ thể 05 nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân và 04 nội dung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân được quy định như sau:
 • Huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự trong một số trường hợp khẩn cấp
  14/01/2022 3:46:00 CH
  Để bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới trên biển, pháp luật có quy định cho phép Bộ đội biên phòng áp dụng hình thức huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự để áp dụng các trường hợp khẩn cấp để bắt giữ người, tàu thuyền...đã có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, tại khoản 1 và 2 Điều 18 Luật Biên phòng có quy định nội dung này như sau:
 • Một số nội dung cơ bản của Luật Biên Phòng
  14/01/2022 3:45:35 CH
  Luật Biên phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
 • Một số quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
  14/01/2022 3:44:30 CH
  Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019. Dưới đây là một số nội dung quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (VN) như sau:
 • Quy định về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và trao đổi học thuật
  14/01/2022 3:43:39 CH
  Ngày 25/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2021/NĐ-CP về việc quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với:
 • Các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng
  14/01/2022 3:43:14 CH
  Để ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến chủ quyền và lãnh thổ của quốc gia, theo đó tại Điều 8 Luật Biên phòng quy định các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng sau:

    << < 1 2 3 4 5 > >>