• Xử phạt đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép khi cải tạo sửa chữa
  21/07/2022 11:29:41 SA
  Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung giấy phép khi cải tạo sửa chữa được quy định tại khoản 4, điểm c khoản 15 và khoản 16 của Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022), thì bị xử phạt như sau:
 • Xử phạt một số hành vi để rơi vãi vật liệu xây dựng và không công khai giấy phép xây dựng
  21/07/2022 11:28:37 SA
  Để đảm bảo về an toàn tính mạng cho người lao động khi thi công công trình xây dựng thì chủ sở hữu công trình phải có biện pháp bảo vệ như: che chắn…, nếu không có biện pháp bảo vệ…thì bị xử phạt theo khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, như sau:
 • Thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  21/07/2022 11:27:32 SA
  Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là một những biện pháp xử lý hành chính được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm. Theo đó, thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 11 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:
 • Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
  21/07/2022 11:26:52 SA
  Người chưa thành niên là người có đặc điểm tâm sinh lý chưa ổn định, nhận thức pháp luật còn hạn chế, do vậy khi thực hiện hành vi phạm pháp luật hành chính người chưa thành niên không biết được có lỗi hay không. Đối với trường hợp này tại Điều 25 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên như sau:
 • Quân nhân đã xuất ngũ được trợ cấp hàng tháng tối đa 2,4 triệu đồng
  21/07/2022 11:13:44 SA
  Tại khoản 1 và 2 Điều 3 Thông tư số 22/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đang hưởng trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng sau khi tăng được xác định cụ thể như sau:
 • Tăng mức vay vốn cho họ sinh, sinh viên nghèo lên đến 4 triệu đồng/tháng
  21/07/2022 11:12:42 SA
  Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ- TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 của Thông tư số 05/2022/QĐ- TTg có quy định học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau đây thì được vay vốn với mức vay vốn tối đa là 4.000.000đồng/tháng/học sinh, sinh viên, cụ thể:
 • Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  21/07/2022 11:11:46 SA
  Mục đích của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là nhằm giáo dục những công dân có hành vi vi phạm để trở thành người có ích cho xã hội. Đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì đối tượng, thời hiệu và thời hạn được quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:
 • Biện pháp nhắc nhở áp dụng đối với người chưa thành niên
  21/07/2022 11:08:36 SA
  Người chưa thành niên là những người chưa phát triển đầy đủ về thể chất cũng như về tâm, sinh lý; khả năng nhận thức còn nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu những điều kiện về bản lĩnh tự lập, thiếu khả năng tự kiềm chế và dễ bị kích động, dụ dỗ…Do đó, xử lý người chưa thành niên chủ yếu là nhằm giáo dục, giúp đỡ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh. Tại Điều 26 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có quy định biện pháp nhắc nhở đối với người chưa thành niên như sau:
 • KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  21/07/2022 11:07:23 SA
  Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân…Ngày 13/11/2020, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là Luật XLVPHC năm 2020), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Bản tin pháp luật xin giới thiệu những điểm mới của Luật XLVPHC năm 2020 như sau:
 • Xử lý hành vi vi phạm hủy hoại đất
  21/07/2022 11:04:30 SA
  Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. Đối với hành vi vi phạm hủy hoại đất thì bị xử phạt theo Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020) như sau:

    << < 1 2 3 4 5 > >>