Nguyễn Phong Sắc
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Vị trí con đường
    Thuộc khu quy hoạch Hùng Vương - Kiểm Huệ - Bà Triệu
- Điểm đầu đường phố: Trường Chinh
- Điểm cuối: Khu Quy hoạch Kiểm Huệ 3 
2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường
   Nguyễn Phong Săc (1902 - 1931): quê tỉnh Hà Đông. Năm 1926 tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Tháng 6/1929 với tư cách Uỷ viên TW Đông Dương Cộng Sản Đảng phụ trách các tỉnh miền Trung, Nguyễn Phong Sắc đến Huế vận động tỉnh bộ Thanh niên cách mạng đồng chí Hội Thừa Thiên chuyển lên cộng sản và sau khi tỉnh bộ Đông Dương Cộng Sản Đảng Thừa Thiên thành lập, ông thay mặt Xứ ủy công nhận tỉnh bộ Thừa Thiên. Ngày 3/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ông được bầu vào BCHTW, Bí thư Xứ ủy Trung kỳ. Tháng 3/1930 đến Huế vận động 2 Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Thừa Thiên và Đông Dương Cộng sản liên đoàn Thừa Thiên Huế thống nhất thành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thừa Thiên (4/1930). Năm 1931 Nguyễn Phong Sắc bị thực dân Pháp bắt và bí mật thủ tiêu.
   Là lớp đảng viên đầu tiên, bí thư đầu tiên của Xứ ủy Trung kỳ, Nguyễn Phong Sắc có nhiều đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng bộ Thừa Thiên Huế.
 
 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>