Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của thành phố Huế
01/01/2021 4:35:30 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021
1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt:                   2.700 USD.
2. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn:                                         tăng 10%.
3. Doanh thu du lịch trên địa bàn:                                     tăng 15%.
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tăng 13%.
5. Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn:                         tăng 08 - 10%.
6. Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu:                         đạt 150 triệu USD.
7. Tổng thu ngân sách:                                     đạt 986,900 tỷ đồng.
8. Hỗ trợ giải quyết việc làm: > 9.000 lao động
9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên: đạt 75%
10. Tỷ lệ giảm hộ nghèo (Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020): giảm 0,1%
11. Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (công nhận và công nhận lại): 70%
12. Số người tham gia bảo hiểm xã hội và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
        - Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 40,23% (53.506 người)
        - Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 2,52% (3.345 người)
        - Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 36,93% (49.119 người)
        - Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt: 99,5%
13. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế: đạt 98%
14. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch: đạt 99% 
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế