Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
21/07/2022 11:26:52 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Người chưa thành niên là người có đặc điểm tâm sinh lý chưa ổn định, nhận thức pháp luật còn hạn chế, do vậy khi thực hiện hành vi phạm pháp luật hành chính người chưa thành niên không biết được có lỗi hay không. Đối với trường hợp này tại Điều 25 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên như sau:
- Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, trường hợp không xác định được chính xác tuổi để áp dụng hình thức xử phạt, thì người có thẩm quyền xử phạt lựa chọn áp dụng hình thức xử phạt có lợi nhất cho người vi phạm.
- Trước khi quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải xem xét các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở quy định tại Điều 139 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 26 của Nghị định này. Chỉ ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên khi không đủ các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở.
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)