Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm
25/07/2023 5:19:27 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022. Theo đó, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra thì bên mua bảo hiểm có trách nhiệm nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường và doanh nghiệp có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm được quy định tại Điều 30 của Luật này như sau:
1. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
2. Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng chứng minh được rằng không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó.
3. Trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu.
Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)