UBND thành phố Huế: Hội nghị Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
08/11/2023 3:14:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 08/11/2023, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.
   Ở nước ta, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
   Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: “Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội. Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật”.
   Tại thành phố Huế, ngày 22/8/2023 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 6668/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế để triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, với nhiều hoạt động phong phú như: Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật mới được Quốc Hội thông qua năm 2022 và năm 2023; Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các dự thảo luật như sau: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Văn bản số 2076- CV/TU ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
   Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Phổ biến Nghị định số 29/2023/NĐ- CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023)”; Phổ biến Luật Giao dịch điện tử năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024).
   Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của thành phố, qua đó cán bộ công chức kịp thời nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)