Hướng dẫn tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế.
29/10/2023 11:10:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 6668/KH-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố; Để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã, bằng nhiều hình thức phù hợp quan tâm, chỉ đạo và tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật như sau:
   1. Tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị tổ chức truyền thông hoặc lồng ghép với các hình thức khác để phổ biến và quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động về mục đích ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, qua đó phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
   2. Phòng Văn hóa và thông tin thành phố huy động các nguồn nhân lực cá nhân và tổ chức trên địa bàn để triển khai các pano, băng rôn điện tử, với các khẩu hiệu theo những nội dung được đính kèm công văn này; Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan có pano, băng rôn điện tử như: Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Ban quản lý các chợ, Ban Quản lý bến xe thuyền… để đưa một số nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Thời gian thực hiện từ cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023.
   3. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin và Phòng Tư pháp thành phố để thực hiện treo các pano, áp phích, khẩu hiệu…tại địa điểm Khu hành chính tập trung thành phố và khu vực Công viên Thương Bạc (đối diện lối đi ra của đường Đinh Tiên Hoàng). Thời gian thực hiện treo pano, áp phích đối với 2 địa điểm trên: trước ngày 15/10/2023. Về kích cỡ, nội dung và các khoản chi phí vật tư khác (bao gồm cả kinh phí vận chuyển, lắp đặt và tháo gỡ) do Phòng Tư pháp chi trả theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp quảng cáo.
Đồng thời, tổ chức phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên Chuyên mục pháp luật và đời sống của Đài truyền thanh thành phố và trên hệ thống truyền thanh của các xã, phường thuộc địa bàn thành phố.
   4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp để tổ chức đăng tin, bài phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; đồng thời, tổ chức chuyển tải một số khẩu hiệu trên Bảng điện tử với các nội dung do Phòng Tư pháp cung cấp (đặt tại tầng 1 của tòa nhà A Khu hành chính tập trung thành phố).
   5. Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn đến các trường học trên địa bàn thành phố để tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam thông qua các các buổi chào cờ đầu tuần, họp hội đồng sư phạm đầu tháng, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt đoàn thể của giáo viên.
   6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ban, ngành và đoàn thể (Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ…) lan tỏa hưởng ứng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 đến các tổ chức thành viên thông qua các hoạt động hoặc lồng ghép với các hoạt động khác để tôn vinh, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam.
   7. UBND các xã, phường tổ chức thực hiện đăng tải các tin, bài hoặc các câu khẩu hiệu để tôn vinh, ý nghĩa của Ngày pháp luật năm 2023 trên Trang thông tin điện tử, Bảng thông tin điện tử và các bài viết để phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, phường để nâng cao nhận thức về Ngày pháp luật Việt Nam.
   Lưu ý:
- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các cơ quan và đơn vị cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023;
- Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 thành một nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường;
(Đính kèm công văn này này là các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023)
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)