Phương thức bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ
25/07/2023 5:20:47 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Theo yêu cầu của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có thể bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm hoặc cho người thứ ba bị thiệt hại. (Theo Điều 61 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định phương thức bồi thường)
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)