Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 02 ngày làm việc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
25/07/2023 5:18:24 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/6/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 976/QĐ-BHXH ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân hoàn toàn có thể lựa chọn dịch vụ công liên thông điện tử để thực hiện cùng lúc 03 thủ tục hành chính kể trên mà không cần đến cơ quan nhà nước.
   Theo Quyết định này, thủ tục liên thông này được thực hiện với các bước như sau:
+ Người dân (Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn)
+ Tìm kiếm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh hoặc bấm chọn mục “Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử” >> Bấm nộp hồ sơ trực tuyến.
+ Kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
+ Hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” không quá 04 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 06 ngày làm việc (Căn cứ Công văn 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023).
+ Trả kết quả giải quyết thủ tục cho người dân.
- Bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế được tự động gửi đến người dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Kết quả là bản giấy được chuyển đến Bộ phận Một cửa cấp xã (lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch) để trả cho người dân theo yêu cầu của người dân khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 02 ngày làm việc.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)