Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước đạt được năm 2019
02/01/2020 3:15:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước đạt được năm 2019
S
TT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Năm 2018
Kế hoạch
Năm 2019
Ước thực
hiện 2019
Ước
thực hiện
1
Doanh thu du lịch
2.750 tỷ đồng
> 3.160 tỷ đồng
3.190 tỷ đồng
Vượt
2
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn
4.800 tỷ đồng
5.280 tỷ đồng
5.300 tỷ đồng
Vượt
3
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ
30.073 tỷ đồng
33.980 tỷ đồng
(tăng 13%)
33.983 tỷ đồng
Vượt
4
Thu nhập bình quân đầu người
2.533USD
2.850 USD
2.750 USD
Không đạt
5
Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn
8.240 tỷ đồng (tăng 13%)
9.064 tỷ đồng
(tăng 10-13%)
9.235 tỷ đồng (tăng 12,9%)
Vượt
6
Giá trị hàng xuất khẩu
130 triệu USD
150 triệu USD
150 triệu USD
Đạt
7
Thu ngân sách Thành phố
1.258,7 tỷ đồng
1.233 tỷ đồng
1.305 tỷ đồng
Vượt
8
Tỷ lệ tham gia BHXH
 
 
 
 
8.1
Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc
-
57.388 người
57.388 người
Đạt
8.2
Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
-
1.196 người
1.196 người
Đạt
8.3
Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
-
51.304 người
51.304 người
Đạt
9
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
0,87%
0,86%
0,86%
Đạt
10
Tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia
0,2%
0,1%
0,19%
Đạt
11
Phổ cập bậc TH thêm
02 phường
1 phường
1 phường
Đạt
12
Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm
9.431 lđ
>9.400 lđ
 9.410lđ
Vượt
13
Đảm bảo mật độ cây xanh
13,5m2‑/người
13,5m2/người
13,5m2‑/người
Đạt
14
Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế đạt
98%
99%
99%
Đạt

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố