Đảng bộ Quân sự thành phố Huế: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII
06/11/2023 3:18:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/11/2023, Đảng uỷ Quân sự thành phố Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34 - NQ/TW ngày 09/01/2023; Kết luận số 57- KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn trong triển khai đường lối đối ngoại tại Đại hội cho cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan. Thiếu tá Nguyễn Thọ, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Huế chủ trì Hội nghị.
   Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên được quán triệt những nội dung quan trọng được bàn bạc, Quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 8 như: Tình hình kinh tế -xã hội; ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch năm 2024 và kế hoạch Tài chính -ngân sách Nhà nước 3 năm, 2024 - 2026; lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề của chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…
   Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, qua đó góp phần đưa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Luật pháp của nhà nước vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Trần Bình (Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế)