LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 04/03/2024
2 Thứ Ba, 05/03/2024
3 Thứ Tư, 06/03/2024
4 Thứ Năm, 07/03/2024
5 Thứ Sáu, 08/03/2024
6 Thứ Bảy, 09/03/2024
7 Chủ Nhật, 10/03/2024
Xuất file
Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 3/03/2024 Tuần  - 2024
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Xuất file