LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 17/05/2021
2 Thứ Ba, 18/05/2021
3 Thứ Tư, 19/05/2021
4 Thứ Năm, 20/05/2021
5 Thứ Sáu, 21/05/2021
6 Thứ Bảy, 22/05/2021
7 Chủ Nhật, 23/05/2021
Xuất file