LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 02/08/2021
2 Thứ Ba, 03/08/2021
3 Thứ Tư, 04/08/2021
4 Thứ Năm, 05/08/2021
5 Thứ Sáu, 06/08/2021
6 Thứ Bảy, 07/08/2021
7 Chủ Nhật, 08/08/2021
Xuất file