LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 15/07/2024
2 Thứ Ba, 16/07/2024
3 Thứ Tư, 17/07/2024
4 Thứ Năm, 18/07/2024
5 Thứ Sáu, 19/07/2024
6 Thứ Bảy, 20/07/2024
7 Chủ Nhật, 21/07/2024
Xuất file
Từ ngày 8/07/2024 đến ngày 14/07/2024 Tuần  - 2024
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Xuất file