LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 26/09/2022
2 Thứ Ba, 27/09/2022
3 Thứ Tư, 28/09/2022
4 Thứ Năm, 29/09/2022
5 Thứ Sáu, 30/09/2022
6 Thứ Bảy, 01/10/2022
7 Chủ Nhật, 02/10/2022
Xuất file
Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 2/10/2022 Tuần  - 2022
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Xuất file