LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 02/10/2023
2 Thứ Ba, 03/10/2023
3 Thứ Tư, 04/10/2023
4 Thứ Năm, 05/10/2023
5 Thứ Sáu, 06/10/2023
6 Thứ Bảy, 07/10/2023
7 Chủ Nhật, 08/10/2023
Xuất file
Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 1/10/2023 Tuần  - 2023
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Xuất file