LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 11/12/2023
2 Thứ Ba, 12/12/2023
3 Thứ Tư, 13/12/2023
4 Thứ Năm, 14/12/2023
5 Thứ Sáu, 15/12/2023
6 Thứ Bảy, 16/12/2023
7 Chủ Nhật, 17/12/2023
Xuất file
Từ ngày 4/12/2023 đến ngày 10/12/2023 Tuần  - 2023
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Xuất file