Sáu chương trình trọng điểm của thành phố Huế năm 2022
31/01/2022 10:21:08 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
(1). Chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.
(2). Chương trình nâng cấp 03 xã Phú Dương, Phú Mậu và Thủy Bằng
thành 03 phường.
(3). Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân.
(4). Chương trình di dời các hộ dân trong khu vực I Kinh thành Huế.
(5). Chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số.
(6). Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.