Năm chương trình trọng điểm của thành phố Huế năm 2021
01/01/2021 4:28:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Năm chương trình trọng điểm của thành phố Huế năm 2021
1.  Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ.
2. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là hình thành, hoàn thiện du lịch, dịch vụ về đêm, ẩm thực Huế.
3. Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
4. Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
5. Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 2) 
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế