Các chương trình trọng điểm năm 2014
01/02/2014 8:03:12 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
       1. Chương trình chỉnh trang phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

2. Chương trình đảm bảo trật tự đô thị - an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

3. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ (trọng tâm là nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ)

4. Chương trình đảm bảo an sinh xã hội (trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, xoá nhà tạm)

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố