Các chương trình trọng điểm năm 2013
16/01/2013 1:55:24 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1
Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường
2
Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ (trọng tâm là tổ chức thành công Festival Huế 2013)
3
Chương trình đảm bảo an sinh xã hội (trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, xóa nhà tạm)

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố