Các chương trình trọng điểm năm 2015
17/12/2014 7:05:17 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
2. Chương trình đảm bảo trật tự đô thị - an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
3. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ (trọng tâm là tổ chức thành công Festival Huế 2015, nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ)
 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố