Thành phố Huế phát động hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác bình đẳng giới
11/08/2023 10:36:59 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/8/2023, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6272/UBND-XH về việc hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.
     Để tuyên truyền hiệu quả các quy định của pháp luật về Bình đẳng giới, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp; UBND các phường, xã; các hội, đoàn thể thuộc thành phố kịp thời triển khai và hưởng ứng Hội thi tại cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực tham gia Hội thi; nghiên cứu xây dựng video clip tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng và tính thiết thực.
     Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Hội thi bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền về Hội thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Hội thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trên bảng thông tin nội bộ…; liên kết đường link Hội thi, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương tham gia Hội thi thuận tiện.
     Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác bình đẳng giới trên môi trường mạng. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa,  Thông tin và thể thao thành phố để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nói chung và mục đích, ý nghĩa của “Tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả về bình đẳng giới” nói riêng theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
     Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Hội thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về Hội thi theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác bình đẳng giới trên môi trường mạng.
     Việc UBND Thành phố phát động các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Hội thi nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời qua đó nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>