Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
29/06/2023 10:40:21 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô thuộc An Tây, Thủy Xuân ()
2 Các lô phường An Tây và Thủy Xuân ()
3 Thông báo 20 lô Vỹ Dạ ()
4 Thông báo 09 lô Thủy Xuân ()