Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
29/06/2023 10:40:21 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 05 lô Thủy Xuân (Hạn đến ngày: 13/5/2024) ()
2 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô Hương Sơ và Vỹ Dạ (Thời gian: 16/5/2024) ()
3 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô thuộc phường An Đông, Hương Sơ, Vỹ Dạ (Thời gian kết thúc: ngày 12/4/2024) ) ()
4 Thông báo đấu giá lô Hương Sơ, An Đông, Vỹ Dạ(Ngày nộp hồ sơ: 27/12/2023)) ()
5 Thông báo20lô Vỹ Dạ ( lần 6) (Thời gian tổ chức đấu giá: 8h00 ngày 04/12/2023)) ()
6 Thông báo các lô đất thuộc phường An Tây, Thủy Xuân (Thời gian đấu giá: 07/12/2023)) ()
7 Thông báo 20 lô Vỹ Dạ ()
8 Thông báo 09 lô Thủy Xuân ()
9 Các lô phường An Tây và Thủy Xuân ()
10 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô thuộc An Tây, Thủy Xuân ()
Các bài khác