Thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
04/12/2023 3:49:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, ngày 01/12/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 9910/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Huế.
   Theo đó, nội dung của Kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân nội dung các văn bản có liên quan trực tiếp đến công tác dân số và phát triển, đặc biệt là Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương căn cứ tình hình thực tế phối hợp lồng ghép phổ biến, triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân… với các hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác dân số và phát triển với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.
   Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Huế. Đồng thời, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ đánh giá vệc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động; Tìm giải pháp, phương hướng đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các chương trình, công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.
   Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền với  đa dạng các hình thức, phương pháp phù hợp từng nhóm đối tượng;  Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Tập trung khai thác, phát triển những lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác chú trọng  phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến tích cực để thực hiện tốt công tác dân số và phát triển trong giai đoạn mới.
   Đối với các cơ quan, ban ngành của Thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của  từng cơ quan, đơn vị phối hợp với ngành Y tế lồng ghép đưa nội dung về công tác dân số và phát triển vào nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai các hoạt động, kiểm điểm, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác dân số và phát triển.
   Hiện nay, công tác dân số được chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Do vậy, nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có tính chất quyết định đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc Thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới; đảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển, đồng thời qua đó khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác dân số thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>