Tra cứu Thủ tục hành chính

Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý
Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bản chính
2. Đề án tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP) Bản chính
3. Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất thời điểm hợp nhất, sáp nhập Bản chính
4. Dự thảo Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới; Bản chính
5. Hợp đồng sáp nhập, hợp nhất theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 152, Điểm a Khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bản chính
6. Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Bản sao có chứng thực

Số lượng bộ hồ sơ: 2

Không