Tra cứu Thủ tục hành chính

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: Dân tộc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Ban Dân tộc Bản chính
Tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Bản chính
Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín; Bản chính
Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg); Bản chính
Bảng tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không