Tra cứu Thủ tục hành chính

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
Lĩnh vực: Văn hóa thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Trong đó, 10 ngày tại Sở Văn hóa và Thể thao; 05 ngày tại UBND tỉnh)
Phí, lệ phí: 0

- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao qua Trung tâm Phục vụ hành chính công nơi thư viện đặt trụ sở.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày  nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh trả lời kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

-  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bản sao
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Văn hóa và Thể thao Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không