Tra cứu Thủ tục hành chính

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trong đó, 10 ngày làm việc đối với Sở Giáo dục và Đào tạo và 5 ngày làm việc đối với UBND tỉnh. Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm được quy định như sau: - Đối với xã: Ngày 30 tháng 9; - Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10; - Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10. - Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hằng năm.)
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo. Bản chính
Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của Sở đối với các huyện Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1