Tra cứu Thủ tục hành chính

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Bản chính
Báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và kế hoạch năm… của người quản lý; Bản chính
Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm trước và kế hoạch năm… của người quản lý; Bản chính
Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm…; Bản chính
Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên năm…. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không