Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
01/12/2023 3:51:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/11/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 9612/HĐPH-PBGDPL về việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.
   Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thưc phổ biến, giáo dục pháp luật. gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước hưởng ứng, tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ.
   Theo đó, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”. Thời gian thi 03 tuần, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 17/12/2023.  Đối tượng tham gia dự thi là Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam.
   Nội dung thi là Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động bộ đội biên phòng.
   Đây là hoạt động nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thanh Nguyễn (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế)