Thông báo về việc hoãn và tổ chức lại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND Thành phố
05/09/2023 8:33:36 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/9/2023, UBND Thành phố có Thông báo số 266/TB-UBND về việc hoãn và tổ chức lại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND Thành phố.
   Ngày 27/6/2023, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 190/TBUBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Huế 6 tháng cuối năm 2023 tại trụ sở tiếp công dân thành phố Huế. Tuy nhiên, do Lãnh đạo thành phố bận công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân ngày 05/9/2023 tạm hoãn và sẽ được bố trí lại vào ngày 06/9/2023.
   UBND thành phố Huế thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.
 
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế