Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai
25/07/2023 5:12:37 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ- UBND công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã).
Trong đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung là:
       - Thay thế, bổ sung thành phần hồ sơ; Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính.
       - Sửa đổi cơ quan có thẩm quyền quyết định thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 10/2023/NĐ- CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023).
       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2023.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)