Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/06/2021 10:50:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 3/6/2021, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế có Nghị quyết 73 về Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 35 ông, bà (có danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.
Thành phố Huế đạt tỷ lệ 99,68% cử tri đi bầu cử
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết 73 Ủy ban Bầu cử thành phố Huế ()