Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp cơ sở
28/05/2021 5:08:55 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở cũng là đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, tập trung góp ý, hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đóng góp thiết thực có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện.
   Sáng 19/5/2021, đảm bảo nghiêm túc “5K” theo tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Kim Long được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
 
   Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Phú Hậu diễn ra vào ngày 26, 27/3/2021, tính đến thời điểm ngày 26/5/2021 toàn thành phố đã có 31/31 cơ sở hội hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Chỉ thị 03-CT/TU ngày 29/10/2020 của Thành ủy Huế về việc lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 5/2021. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19, có 02 Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến (Hội LHPN phường Kim Long, Hội LHPN phường Phú Hiệp).
   Thông qua đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; tham gia góp ý vào báo cáo chính trị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và các văn kiện, điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
Tại Đại hội Hội LHPN phường Phú Hiệp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Tại điểm cầu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phú Hiệp
 
   Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội cấp cơ sở, hiện nay, Hội LHPN thành phố đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 6/2021. 
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế