Cải cách hành chính
Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, theo đó công bố 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch, cụ thể:
- Tên thủ tục: cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hành chính công cấp huyện
- Căn cứ pháp lý: Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luất ố 35/2018/QH14 sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.