Cải cách hành chính
Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Huế năm 2020
Ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Từ 01/01/2020 đến 15/11/2020, Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết tổng cộng 33.450 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo hình thức trực tuyến là 3764 hồ sơ (đạt tỷ lệ 11,3%) tổng hồ sơ tiếp nhận. 

Cụ thể như sau:
* Các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố: 19593 hồ sơ, trong đó:
+ Đã giải quyết: 18273 hồ sơ (đúng hạn 17265/trễ hạn 1458)
+ Đang giải quyết: 870 hồ sơ (trong hạn 669/quá hạn 201)
Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,6; tổng số hồ sơ trễ hạn chiếm 9,2% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.
* Các hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh: 13857 hồ sơ, trong đó:
+ Hồ sơ đã giải quyết 13265 hồ sơ (đúng hạn 11817 hồ sơ/trễ hạn 1448 hồ sơ)
+ Hồ sơ đang giải quyết 592 hồ sơ (trong hạn 534 hồ sơ/quá hạn 58 hồ sơ)
Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn 90,1%; tổng số hồ sơ trễ hạn chiếm 9,9% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.
* Đã số hóa tổng cộng 29530 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100% (Các hồ sơ trực tuyến đã được số hóa sẵn).

  


------------------------------------------------
Minh Tiến


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.