Cải cách hành chính
Thành phố Huế triển khai hiệu quả cơ chế một cửa hiện đại, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn
Ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Cùng vi rt nhiu gii pháp nhm đẩy mnh công tác ci cách hành chính, vic áp dng cơ chế mt ca, mt ca liên thông được đánh giá bước đột phá trong ci cách hành chính, to thun li cho người dân và doanh nghip trên địa bàn khi giao dch. Nhm góp phn nâng cao hiu lc, hiu qu ca cơ quan qun lý nhà nước, nâng cao nn hành chính hin đại, chuyên nghip, UBND thành ph Huế đã thành lp Trung tâm Hành chính công thành ph Huế (gi tt là Trung tâm) và đi vào hot động t ngày 30 tháng 3 năm 2017. 

K t khi thành lp cho đến nay, Trung tâm đã thc hin vic tiếp nhn và tr kết qu gii quyết đối vi 319 th thc hành chính (TTHC) ca 14 lĩnh vc thuc thm quyn UBND Thành ph và các cơ quan chuyên môn, trong đó có 46 TTHC gii quyết theo cơ chế mt ca liên thông t UBND 27 phường đến UBND thành ph vàđến các cơ quan cp tnh; 100% các TTHC mi ban hành, sa đổi, bsung, bãi b thuc thm quyn gii quyết ca UBND cp huyn đều được cp nht thường xuyên, niêm yết công khai đảm bo theo quy định ti Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 ca Văn phòng Chính ph. Đồng thi, thc hin Quyết định s 2776/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 ca UBND tnh, Trung tâm Hành chính công thành ph cũng đã đưa 165 TTHC vào thc hin quy trình tiếp nhn, gii quyết và tr kết qu h sơ theo quy trình 04 ti ch, giúp thun tin quá trình gii quyết th tc hành chính, ct gim thi gian vàcó cơ chế kim tra, giám sát hot động gii quyết được công khai, minh bch hơn.
V kết qu trin khai cung cp và s dng dch v công mc độ 3,4; tiếp nhn h sơ và hoàn tr kết qu qua dch v bưu chính công ích, đến năm 2019, Trung tâm đã trin khai tng cng 294 TTHC được cung cp hình thc tiếp nhn, gii quyết và tr kết qu trc tuyến mc độ 3,4 qua cng dch v công tnh (tăng 84 TTHC so vi các năm 2017, 2018).
Trong giai đon tháng 4/2017 đến hết 15/10/2020, Trung tâm Hành chính công Thành phđã tiếp nhn và chuyn đến các cơ quan/đơn v tng cng 9.965 h sơ trc tuyến mc độ 3,4 (trong đó, s lượng h sơ tiếp nhn và tr kết qu bng hình thc trc tuyến trong năm 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 ln lượt là 4.075 và 3.411 h sơ, gp đôi so vi các năm 2017 và 2018).
Bên cnh đó, Trung tâm đã ký kết hp đồng hp tác vi Bưu đin tnh Tha Thiên Huếđể phi hp t chc hot động cung ng các dch v bưu chính công ích và các dch v cng thêm khác để nhm thun tin cho cá nhân, t chc trong vic gii quyết th tc hành chính ti Trung tâm. Qua đó, kh năng đáp ng vic tiếp nhn và tr h sơ TTHC qua dch v bưu chính công ích không ngng được ci thin và nâng cao qua tng năm. Tng s h sơđược tiếp nhn và tr kết qu gii quyết qua h thng bưu chính công ích tăng dn theo tng năm, tính đến hết ngày 15/10/2020 là 1.150 h sơ.
Vi các bin pháp hiu qu, đồng b v công tác chđạo, lãnh đạo, nhìn chung vic gii quyết TTHC trên địa bàn đã có nhng chuyn biến rõ rt, ngày càng phc v tt hơn yêu cu gii quyết TTHC ca cá nhân, t chc. Vic s dng phn mm qun lý vic tiếp nhn và tr h sơđối vi các TTHC thc hin theo cơ chế mt ca bước đầu có hiu qu, giúp cho vic tra cu thông tin h sơ, tng hp, báo cáo vic tiếp nhn và tr kết quđược nhanh chóng, chính xác, thun tin. Tin tưởng rng, vi s quan tâm ca các cp chính quyn t Thành phđến cơ s, s quyết tâm và n lc cao ca các cơ quan, ban ngành, tinh thn trách nhim và tâm huyết ca cán b công chc, trong đó ly s hài lòng ca người dân làm thước đo hiu qu ci cách hành chính, cơ chế mt ca s tiếp tc được vn hành hiu qu, to điu kin thun li nht cho người dân và doanh nghip khi giao dch.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.