Cải cách hành chính
Thành phố Huế: Công tác cải cách thủ tục hành chính quý III/2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật
Ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Công dân giao dịch tại Trung tâm hành chính công thành phố Huế

Nhằm tạo bước chuyển biến về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, ngày 21/3/2017, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Huế. Trung tâm hành chính công thành phố Huế (gọi tắt là Trung tâm) là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Với phương châm “Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn”, trong quý III năm 2020, công tác cải cách thủ tục hành chính được các cơ quan, ban ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

 

Về công khai, niêm yết thủ tục hành chính
Trung tâm luôn chủ động và tích cực thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực trong hoạt động, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, từ đó việc giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn và góp phần rút ngắn thời gian, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn.
Trung tâm đã tiến hành niêm yết công khai các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện. Trong quý III/2020, có 29 thủ tục hành chính được cập nhật, niêm yết bảo đảm 100% các thủ tục hành chính đã chuẩn hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung được công khai niêm yết tại Trung tâm.          
Qua kiểm tra, giám sát, UBND các phường đã kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, phường, thị trấn theo quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn các xã, thị trấn công khai niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.
Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Hướng đến mục tiêu công dân, tổ chức không cần đến cơ quan nhà nước khi sử dụng dịch vụ hành chính công một cách toàn diện, Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí theo mô hình dịch vụ thông minh, cung cấp tiện ích cao nhất cho người dân, doanh nghiệp. UBND Thành phố đã đưa thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 319 TTHC (100%) thuộc 14 lĩnh vực thẩm quyền UBND và các cơ quan cấp huyện; trong đó có 46 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp phường đến UBND thành phố và đến các cơ quan cấp tỉnh. Tổng số thủ tục hành chính hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 là 294 TTHC thẩm quyền cấp huyện tiếp nhận tại Trung tâm (tăng 84 TTHC so với các năm 2017, 2018).
Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất, áp dụng nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hình chính, tăng cường hỗ trợ công dân/tổ chức giao dịch hồ sơ qua môi trường mạng; tăng cường hướng dẫn sử dụng phần mềm Dịch vụ công để tích cực tuyên truyền vận động công dân giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, góp phần nâng cao; đồng thời hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công, đảm bảo 100% các hồ sơ thủ tục hành chính nộp tại Trung tâm đều phải tạo và sử dụng tài khoản Dịch vụ công. Cụ thể, trong quý III/2020 đã hỗ trợ công dân/tổ chức tạo 1395 tài khoản dịch vụ công để tiếp cận việc giao dịch thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; Số lượng hồ sơ giải quyết bằng hình thức trực tuyến trong quý III là 1322hồ sơ, cao hơn so với quý I và quý II lần lượt là 420 hồ sơ và 756 hồ sơ.
Cũng trong quý III, sau khi phần mềm Dịch vụ công đã đáp ứng chức năng,
Trung tâm đã áp dụng giải pháp thanh toán phí và lệ phí trực tuyến đồng thời tuyên truyền, vận động công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thanh toán phí và lệ phí trực tuyến bằng mã QR thông qua các app ví điện tử giúp thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho công dân trong quá trình làm việc tại Trung tâm.

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công TP Huế

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Trung tâm đã tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình một cửa điện tử; duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Thành phố và các phường phục vụ cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Từ ngày 16/5/2020 đến 15/8/2020, Trung tâm đã tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết tổng cộng 11.841 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tổng cộng 1.322 hồ sơ, đạt tỷ lệ 11,2% tổng hồ sơ tiếp nhận.
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường đã tiếp nhận qua phần mềm 9.621 hồ sơ, trong đó 9.535 hồ sơ (99,11%) tiếp nhận trực tiếp theo hình thức thông thường, 86hồ sơ (0,89%) tiếp nhận trực tuyến.
Có thể thấy, với sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đã nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt, cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đã phát huy được năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở, tác phong, lề lối làm việc khoa học, lịch sự, chuyên nghiệp, thân thiện nên hoạt động của Trung tâm đã phát huy hiệu quả, mang lại niềm tin, tình cảm và sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.