Thông tin tuyên truyền
Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Ngày 06/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Về xây dựng định hướng nội dung hương ước, quy ước: Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy ước làm cơ sở hướng dẫn xây dựng, công nhận hương ước, quy ước trên địa bàn. Trong đó lưu ý, định hướng nội dung hương ước, quy ước phải phù hợp với yêu cầu về phạm vi nội dung hương ước, quy ước quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Đối với việc công nhận hương ước, quy ước, Thông tư nêu rõ: Sau khi tiếp nhận báo cáo của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố về kết quả cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước, công chức văn hóa - xã hội cấp xã chủ trì, phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp UBND xã lập hồ sơ gửi UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) đề nghị công nhận hương ước, quy ước. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước của UBND xã, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để trình UBND huyện công nhận hoặc không công nhận hương ước, quy ước.
Về thống kê, báo cáo xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước bao gồm: Tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; số lượng hương ước, quy ước được công nhận hoặc không được công nhận; số lượng hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung, thay thế; số lượng hương ước, quy ước bị tạm ngừng thực hiện hoặc bị bãi bỏ; các nội dung khác có liên quan (nếu có), trong đó báo cáo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa .
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.    

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.