Thông tin điều hành
Thành phố Huế: Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày 30 tháng 11 năm 2020.

 Ngày 23/11/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 5947/UBND-XH về việc triển khai NQ số 154/NQ-CP và QĐ số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nắm bắt kịp thời các thông tin chính sách hỗ trợ của Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên tuyền sâu rộng cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và người dân về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Chính phủ, đồng thời hướng dẫn quy trình, thủ tục hỗ trợ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
 Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phốkiểm tra, rà soát, thống kê các cơ sở giáo dục gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 154 và Quyết định số 32 được nghiêm túc, khách quan, công bằng, kịp thời và đúng quy định, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố trong việc thẩm định hồ sơ hỗ trợ đối với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì,phối hợp với các Đoàn thể chính trị - xã hội kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố.          

    Thời gian qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân là rất lớn. Chính vì vậy, việc khẩn trương hoàn thành chi trả gói kinh phí hỗ trợ của Chính phủ thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao của các cấp, ngành, địa phương của Thành phố đối với người dân gặp khó khăn trên địa bàn. 


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.