Thông tin điều hành
Trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, xã và mức xử phạt đối với hành vi sử dụng đất vào mục đích khác
Ngày 27 tháng 11 năm 2020.

   Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, xã, tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 có quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

   Đối với hành vi sử dụng đất không đúng mục đích thì tại khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, trong đó có đất tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì bị phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển đổi như sau:

TT

Diện tích

(01 héc ta = 10.000m2)

Nông thôn

(triệu đồng)

Đô thị

(triệu đồng)

1

Dưới 0,01 (<100m2)

Từ 03 - 05

 

 Mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt với khu vực nông thôn (tối đa là 500 triệu đồng).

2

Từ 0,01 đến dưới 0,02

Từ 05 - 10

3

Từ 0,02 đến dưới 0,05

Từ 10 - 15

4

Từ 0,05 đến dưới 0,1

Từ 15 - 30

5

Từ 0,1 đến dưới 0,5

Từ 30 - 50

6

Từ 0,5 đến dưới 01

Từ 50 - 80

7

Từ 01 đến dưới 03

Từ 80 - 120

8

Từ 03 héc ta trở lên

Từ 120 - 250

   Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (cao nhất là 01 tỷ đồng).

   Ngoài hình thức bị phạt tiền, thì người có hành vi vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 


------------------------------------------------
Tuấn Anh


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.