Kinh tế - Xã hội >> Số liệu chỉ tiêu

Ngày 5 tháng 1 năm 2021.

 Năm 2021, thành phố Huế đề ra và hoàn thành 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. UBND thành phố Huế giao các phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể như sau

I. Chỉ tiêu kinh tế
1. Tổng thu ngân sách đạt 986,900 tỷ đồng
2. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: tăng 10%
3. Thu nhập bình quân đầu người: 2.700 USD
4. Doanh thu du lịch trên địa bàn: tăng 15%
5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tăng 13%
6. Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn: tăng 08% -10%
7. Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu: 150 triệu USD
 
II. Chỉ tiêu xã hội
8. Hỗ trợ giải quyết việc làm: > 9.000 lao động
9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên: đạt75%
10. Tỷ lệ giảm hộ nghèo (Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020): giảm 0,1%
11. Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (công nhận và công nhận lại): 70%
12. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 40,23% (53.506 người)
 - Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 2,52% (3.345 người)
 - Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 36,93% (49.119 người)
 - Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt: 99,5%
 
III. Chỉ tiêu môi trường
13. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế: đạt 98%

     14. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch: đạt 99% 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế


Các bài viết khác
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.