LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Cả năm Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.