Quản lý, sử dụng đất >> Kế hoạch sử dụng đất
Công bố, công khai Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2020 của Thành phố Huế
Ngày 17 tháng 10 năm 2020.

Ngày 16/10/2020, UBND Thành phố Huế đã ban hành Thông báo số 233/TB-UBND về việc công bố, công khai Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2020 của Thành phố Huế. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2020 của thành phố Huế.
Để có cơ sở thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND thành phố Huế tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế tại Cổng thông tin điện tử Thành phố.
UBND thành phố Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn được biết.
Tải Quyết định 2562/QĐ-UBND tại đây

  

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.