Thành phố Huế triển khai đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
20/01/2022 4:00:33 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố, ngày 14 tháng 01 năm 2022, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND về đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.
   Để được công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các địa phương cần thực hiện đạt 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu, cụ thể: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
   Hiện nay, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>