Thành phố Huế công nhận 05 phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo các nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
10/07/2024 5:49:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 6233/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 về việc công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2024.
   Đô thị Huế ngày càng xanh - sạch - sáng - văn minh, thân thiện môi trường
 
   Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về xây dựng đô thị văn minh, đến nay thành phố Huế có 27/27 phường đăng ký thực hiện.
    Trong năm 2024, có 05 phường lập hồ sơ đề nghị UBND Thành phố công nhận. Căn cứ 09 tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, Hội đồng thẩm định xét, công nhận “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” thành phố Huế đã tiến hành họp, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh của các địa phương và thống nhất đề nghị công nhận danh hiệu Phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022-2024 (công nhận lần đầu) đối với 05 phường, bao gồm: Phường Đông Ba, Phường Vĩnh Ninh, Phường Phú Thượng, Phường An Đông và Phường Trường An.
   Quá trình triển khai và thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh đã góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố theo hướng ngày càng xanh, sạch, sáng và văn minh, thân thiện, an toàn. Trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương còn lại tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, lập hồ sơ để tiếp tục công nhận.
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)