Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Huế tổ chức phiên họp giao ban định kỳ Quý II năm 2024
10/07/2024 5:35:49 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 09/7/2024, tại trụ sở UBND thành phố Huế, Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Huế đã tổ chức phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động Quý II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quý III năm 2024 và tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất trong 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn thành phố.
   Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí là thành viên ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố là lãnh đạo các phòng, ban thành phố; các đồng chí là Chủ tịch UBND phường, xã; các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Quyết định số 5455/QĐ-CTUB và số 5456/QĐ-CTUB ngày 17/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quý III năm 2024. Theo đó, đến 30/6/2024 nguồn vồn thực hiện tại Hội sở tỉnh đạt 847.080 triệu đồng, tăng 27.736 triệu đồng so với năm 2023, tỷ lệ tăng trưởng 3,4%. Tổng dư nợ thực hiện đến 30/6/2024 là 841.620 triệu đồng, tăng 26.962 triệu đồng, tăng 3,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ nguồn vốn trung ương là 779.390 triệu đồng, tăng 18.798 triệu đồng, tăng 2,5%; dư nợ nguồn vốn địa phương là 62.230 triệu đồng, tăng 8.164 triệu đồng, tăng 15,1% so với đầu năm.
  Thông qua phiên họp, BĐD HĐQT NHCSXH thành phố cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đến 30/9/2024 như: Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 100% kế hoạch được giao; Tỷ lệ thu lãi bình quân từ 100% trở lên; Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn từ 90% trở lên; Chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã xếp loại tốt; Chất lượng hoạt động Tổ xếp loại tố từ 95%, còn lại xếp loại khá, không có Tổ xếp loại trung bình và yếu; Công tác huy động tiền gửi từ tổ chức và cá nhân đạt 100% kế hoạch giao; Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.
 
   Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH thành phố ghi nhận những kết quả đạt được trong Quý II/2024, trong Quý III/2024, các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phòng LĐ&TBXH, UBND phường, xã, thị trấn thường xuyên rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,… để tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, đặc biệt chương trình cho vay học sinh sinh viên, chương trình xuất khẩu lao động, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù... Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV, bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn; Tăng cường huy động các nguồn lực nhàn rỗi của dân cư; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. NHCSXH (Hội sở tỉnh) tiếp tục phối hợp với các phòng ban, chính quyền địa phương triển khaaai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm.
   Tại phiên họp, UBND thành phố Huế trao Giấy khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn thành phố.
Hội sở NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế